top of page

Klachtenprocedure

Klachten

              Klachten kunnen worden ingediend bij dhr. P. Berkhout, hoofddocent van de leertrajecten. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden geuit. Er wordt binnen vijf werkdagen gereageerd. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld. Wanneer langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer c.q. opdrachtgever hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, wordt de reden van uitstel toegelicht en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarin de klacht zal kunnen worden afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

Geschillen

              Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie met elkaar overeen in overleg te treden om een oplossing in der minne trachten te bereiken. Partijen laten elkaar gedurende de looptijd van de overeenkomst uit eigener beweging weten welke eventuele klachten er zijn, zodat elk der partijen tijdig in de gelegenheid is tot aanpassingen. Als het desondanks tot een geschil komt en door beide een oplossing in der minne is gezocht en niet mogelijk blijkt, komen partijen overeen geschillen te behandelen via tussenkomst van een onafhankelijke derde te weten dhr R.Luijmes , gevestigd Van Peltlaan 237 , 6533 ZG  te Nijmegen (info@Rikluijmes) en fungerend als beroepsinstantie voor de leertrajecten. Partijen verbinden zich in het resultaat van deze tussenkomst te schikken en de eventuele consequenties snel af te handelen, voor zover wettelijke bepalingen of bepalingen in deze overeenkomst zich daar niet tegen verzetten. 

bottom of page