top of page

Algemene voorwaarden

1.         Voorwaarden van toepassing

Op alle aanbiedingen waarin Crux Creaties acteurs of trainers hun diensten uitvoeren voor externe opdrachtgevers en een btw tarief geldt van 9%  of 21% zijn de artikelen 2-13 algemene voorwaarden van toepassing.

Op alle Leertrajecten die onder de naam Crux Creaties worden uitgevoerd en Crux creaties tevens interne opdrachtgever is en de diensten vrijgesteld zijn van btw gelden de artikelen 14-18.

De artikelen 19-26 zijn op zowel de aanbiedingen als de leertrajecten van toepassing.

 

2          Algemeen

2.1       Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige

voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.2       Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder (recht)persoon, die met de eenmanszaak Crux Creaties. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigster(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

2.3       De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval moeten de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 

3          Aanbiedingen

3.1       Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2       Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3       Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons onmiddellijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.

 

 

4          Overeenkomst

4.1       Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. Een aanvaarding of bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven (tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft).

4.2       Een aanbieding zal een zo nauwkeurig en volledig mogelijke opsomming bevatten van alle te verrichten werkzaamheden respectievelijk te leveren diensten. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven.

4.3       Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

4.4       Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

4.5       Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.6       Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overage verplichtingen wordt voldaan.

4.7       Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.8       Eventuele bijkomende kosten voor extra werkzaamheden en/of door ons in te schakelen specialisten, zoals bijvoorbeeld extra deskresearch, administratieve werkzaamheden voor het samenstellen van rapportages, oefenmateriaal, syllabi, etc., zullen na -zo mogelijk overleg met de wederpartij, op basis van uurtarief, vermeld in de offerte, worden verrekend.

4.9       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere technische middelen, alsmede standaard cursusmateriaal niet in de prijs begrepen.

 

5          Prijzen

5.1       Tenzij anders vermeld wordt gewerkt met dagdeelprijzen.

5.2       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, vermeld in Nederlandse valuta (euro);eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3       Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken dat door factoren die buiten onze verantwoordelijkheid liggen en/of door thans nog onbekende feiten de kostenraming zal worden overschreden, zullen wij zo spoedig mogelijk nader overleg plegen met de opdrachtgever om tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden te komen.

 

6          Annulering  

6. 1      Annulering acteursdagdelen In geval van annulering/wijziging door zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in rekening worden gebracht:

Bij annulering van meer dan 4 weken voorafgaand aan opdracht brengen wij geen kosten in rekening.

Bij annulering/wijziging binnen de 4 weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang 50% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging genoemde bedrag.

Bij annulering/wijziging binnen de 2 weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang 100% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging genoemde bedrag.

Bij een wijziging van de trainingslocatie en/of trainer worden de bijbehorende kilometerkosten in rekening gebracht.

Het wijzigen van begin- en eindtijd is kosteloos zolang het binnen hetzelfde dagdeel valt.

 

6.2       Annulering trainersdagdelen. In geval van annulering/wijziging door zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in rekening worden gebracht:

Bij annulering van meer dan 8 weken voorafgaand aan opdracht brengen wij geen kosten in rekening.

Bij annulering/wijziging binnen de 8 weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang 50% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging genoemde bedrag.

Bij annulering/wijziging binnen de 4 weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang 100% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging genoemde bedrag.

Bij een wijziging van de trainingslocatie en/of trainer worden de bijbehorende kilometerkosten in rekening gebracht.

Het wijzigen van begin- en eindtijd is kosteloos zolang het binnen hetzelfde dagdeel valt.

 

7          Uitvoering van de overeenkomsten

7.1       De duur van de aan ons te verlenen opdracht wordt op basis van vooraf gekregen projectinformatie in aanbieding van onze diensten vermeld. Wij gaan daarbij uit van de te verwachte kwaliteit van de door de opdrachtgever toe te leveren gegevens, alsmede van de per opdracht vooraf nader aan te geven inzet van tijd en werkzaamheden van de zijde van de opdrachtgever en/of diens gemachtigde(n), bij gebreke hiervan wordt gehandeld conform het gestelde in artikel 4 lid 7.

7.2       Aan de eerste, globale inventarisatie ten behoeve van een offerte zijn geen kosten verbonden, mits dit onderzoek binnen 1 uur kan worden afgerond.

7.3       Onderzoek dat langere tijd vergt zal tevoren worden begroot en in een offerte worden vermeld.

 

8          Dienstverlening

8.1       De term dienstverlening omvat het ter beschikking stellen door ons van gekwalificeerde acteurs aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen tarief per dagdeel op een door de wederpartij te bepalen plaats, onder andere ten behoeve van onderzoek, verzorgen van presentaties, ondersteunen en verzorgen van trainingen en workshops en werving- en selectieprocedures.

8.2       De minimale duur van een opdracht is een dagdeel, bestaande uit 4 uren, tenzij anders is overeengekomen.

8.3       Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende acteurs gekwalificeerd zijn in overeenstemming met de soort en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

8.4       Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende acteurs beschikbaar zijn op de plaatsen gedurende de tijd als is overeengekomen met de wederpartij, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zoals: plotselinge ziekte van de betreffende medewerker of diens partner, bevalling van de medewerker of diens partner, plotseling overlijden van een gezins-of familielid.

8.5       De opdracht zal worden uitgevoerd door gekwalificeerde acteurs, tenzij expliciet met wederpartij is overeengekomen dat slechts de in de offerte vermelde medewerkers zullen worden ingezet. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn voor of tijdens de opdrachtuitvoering wijzigingen aan te brengen in de projectbemanning, dan zullen wij dit doen na overleg met de opdrachtgever.

8.6       Indien daartoe aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van beide partijen, zullen wij één of meerdere leden van de ter beschikking gestelde acteurs vervangen door voor de wederpartij aanvaardbare andere medewerkster(s).

8.7       De wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking en inlichtingen verschaffen die wij noodzakelijk of nuttig achten om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Tevens zal de wederpartij aan ons toegang verlenen gedurende de overeengekomen werktijden tot de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben voor de adequate uitvoering van hetgeen is overeengekomen.

8.8       Wij zullen alle maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waaronder het daartoe instrueren van de door ons in te zetten medewerkers. Wij zullen zodanig gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan derden kenbaar maken. De wederpartij dient in te staan voor de juistheid van aan Crux Creaties verstrekte inlichtingen.

8.9       Inlichtingen mogen worden verstrekt aan de door Crux Creaties. ingeschakelde derden.

 

9          Overmacht

9.1       Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor ons zal onder meer sprake zijn van overmacht indien blijkt dat een in te zetten medewerker minder dan 24 uur voor het begin van de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is.

9.2       Indien de overmacht van de tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

9.3       Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten. Als de overmacht situatie langer dan 6 maanden duurt, moet een regeling worden getroffen.

9.4       Blijvende overmacht zal leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

9.5       De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarna onmiddellijk in kennis te stellen.

 

10        Concurrentie door acteurs

10.1     De acteurs die namens Crux Creaties. werken zijn allen gebonden aan een beding van non-concurrentie.

10.2     Het is de wederpartij, gelet op 11.1., verboden om -behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming- op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van een acteur(s), adviseur(s, trainer(s) waarvan de wederpartij weet, of redelijkerwijs kan weten dat die in onze dienst is/zijn (geweest).

10.3     Handelt de wederpartij in strijd met één of meer bepalingen van dit artikel, dan verbeurt deze een direct opeisbare boete van € 25.000,-- voor elke dag dat hij in overtreding is. Dit laat onverlet dat wij de volledige schade kunnen verhalen op de wederpartij.

10.4     De wederpartij verbindt zich om, indien een acteur, adviseur, trainer zich tot hem wendt met visitekaartjes, reclamemateriaal (niet van Het Crux Creaties.), of op enige andere wijze tracht reclame te maken voor zichzelf, dit direct aan ons te melden.

 

11        Reclames

11.1     Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

11.2     Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens het bepaalde in artikel 3.3..

11.3     Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, Respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

11.4     Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

12        Betaling

12.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden zonder enige korting middels storting binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Verrekening met enige vordering die de wederpartij op gebruiker heeft of meent te hebben is niet mogelijk.

12.2     Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij rente en kosten op grond van artikel 14 verschuldigd. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van deze rente en eventuele kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

12.3     De overeenkomst met de wederpartij wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Ook behouden wij ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

 

13        Rente en kosten

13.1     Indien betaling niet binnen de in art.13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.2     Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan, met een minimum van € 35,--.

 

14        Definitie leertrajecten

            Tot Leertrajecten worden gerekend:

De tiendaagse ‘Oefenen in organisaties’.
De eendaagse licentietraining systeemspel.  

 

15        Omvang verplichtingen

15.1     Met Crux Creaties gesloten overeenkomsten leiden voor Crux Creaties tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Crux Creaties is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Crux Creaties verlangd kan worden. Als Crux Creaties de overeenkomst geheel of deels door overmacht niet kan nakomen, verplicht zij zich er toe, zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, alternatieve uitvoering voor te stellen, zodat de gesloten overeenkomst alsnog ten uitvoer wordt gebracht.

15.2     Als Crux Creaties voor de uitvoering van een met Crux Creaties gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Crux Creaties gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever dit zou doen als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Derden die op verzoek van Crux Creaties als gastdocent in een leertraject optreden, doen dat slechts na uitvoerig vooroverleg met Crux Creaties over de vereiste lesinhoud en didactische vereisten.

15.3     Vragen van administratieve, onderwijsinhoudelijke of organisatorische aard worden door Crux Creaties binnen zeven werkdagen beantwoord. Mocht een vraag niet binnen deze termijn beantwoord kunnen worden, dan wordt binnen zeven werkdagen een bericht van ontvangst verstuurd. Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven wanneer men een antwoord kan verwachten.

15.4     Crux Creaties zorgt via brochures, websites en eventuele andere uitingen voor eenduidige informatie over lesdata, lestijden en locatie. Crux Creaties is via info@cruxcreaties.nl bereikbaar. Voor vragen die per omgaande een reactie vereisen is Crux Creaties bereikbaar via 024-8484246 (secretariaat of voicemail).

15.5     Crux Creaties beschikt over en werkt met door deelnemers in te vullen cursus- en docentevaluaties, en onderneemt actie indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

15.6     Voor zover Crux Creaties voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Crux Creaties uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

16        Plaatsing / Toelating

16.1     De door Crux Creaties aangeboden leertrajecten vindt alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Deelnemers worden uiterlijk vier weken van te voren geïnformeerd over doorgang van het leertraject waarvoor zij zich hebben aangemeld. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Toelating geschiedt na telefonische intake met de hoofddocent van Crux Creaties.

 

17        Annulering / Ontbinding / Opzegging

17.1     Na inzending van het aanmeldingsformulier geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarin men de aanmelding zonder kosten of verplichtingen kan annuleren. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

17.2     Niet-deelnemen aan een leertraject op die data waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering.

17.3     Kosteloze annulering van het leertraject, schriftelijk of per e-mail, is mogelijk tot zes weken voor aanvang. Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van het leertraject onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. Met inachtneming van het in 3 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

17.4     Gedane betalingen worden in geval een leertraject niet doorgaat, binnen twee weken na bekendmaking van het niet doorgaan ervan gerestitueerd.

 

18        Betaling

            Rond de start van het leertraject zal de factuur opgestuurd worden. De betalingstermijn is 28 dagen.

 

19        Geheimhouding

            Deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdend met het leertraject geldt als vertrouwelijk, met uitzondering van die informatie die publiekelijk bekend is. Deze verplichting geldt zowel gedurende de overeenkomst als na beëindiging ervan.

 

20        Klachten

            Klachten kunnen worden ingediend bij dhr. P. Berkhout, hoofddocent van de leertrajecten. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden geuit. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld. Wanneer langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer c.q. opdrachtgever hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, wordt de reden van uitstel toegelicht en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarin de klacht zal kunnen worden afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

21        Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

22        Geschillen

            Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie met elkaar overeen in overleg te treden om een oplossing in der minne trachten te bereiken. Partijen laten elkaar gedurende de looptijd van de overeenkomst uit eigener beweging weten welke eventuele klachten er zijn, zodat elk der partijen tijdig in de gelegenheid is tot aanpassingen. Als het desondanks tot een geschil komt en door beide een oplossing in der minne is gezocht en niet mogelijk blijkt, komen partijen overeen geschillen te behandelen via tussenkomst van een onafhankelijke derde te weten dhr R.Luijmes, gevestigd Van Peltlaan 237, 6533 ZG  te Nijmegen (info@Rikluijmes) en fungerend als beroepsinstantie voor de leertrajecten. Partijen verbinden zich in het resultaat van deze tussenkomst te schikken en de eventuele consequenties snel af te handelen, voor zover wettelijke bepalingen of bepalingen in deze overeenkomst zich daar niet tegen verzetten. 

 

23        Intellectueel eigendom

            Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op Crux Creaties ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Crux Creaties houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever/deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever/deelnemer mag de stoffelijke en/of elektronische dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever/deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

24        Aansprakelijkheid

            Crux Creaties is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Crux Creaties toe te rekenen tekortkoming is Crux Creaties alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Crux Creaties. Als Crux Creaties gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs die gemoeid is met de overeenkomst.

 

25        Persoonlijke gegevens

            Door het aangaan van de overeenkomst met Crux Creaties wordt aan Crux Creaties toestemming verleend voor het bewaren en bewerken van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze gegevens zal Crux Creaties uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Crux Creaties zal de door haar verkregen gegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

26        Kennisgeving

Deze algemene voorwaarden worden meegezonden met het contract dat de opdrachtgever (bij aanbiedingen) of deelnemer (bij leertrajecten)  voor een akkoordverklaring zal worden voorgelegd.

bottom of page