Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Crux Creaties
 
Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met
ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder (recht)persoon, die
met de eenmanszaak Crux Creaties. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst
af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigster(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet
in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval moeten de algemene voorwaarden
van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen, zelfs indien anderszins voorrang
bedongen is.
 
Artikel 2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden,
blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden
teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden
ter inzage gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot
acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons onmiddellijk aan de wederpartij ter
kennis gebracht.
 
Artikel 3 OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij
een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de
aanvaarding of bevestiging bepalend is. Een aanvaarding of bevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven (tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk
schriftelijk geprotesteerd heeft).
3.2 Een aanbieding zal een zo nauwkeurig en volledig mogelijke opsomming bevatten van
alle te verrichten werkzaamheden respectievelijk te leveren diensten. De geldigheidsduur is
30 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven.
3.3 Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk tot stand
komen.
3.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
3.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig is voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige
verplichtingen wordt voldaan.
3.7 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste
uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij
uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de
wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.8 Eventuele bijkomende kosten voor extra werkzaamheden en/of door ons in te schakelen
specialisten, zoals bijvoorbeeld extra deskresearch, administratieve werkzaamheden voor
het samenstellen van rapportages, oefenmateriaal, syllabi, etc., zullen na -zo mogelijk overleg
met de wederpartij, op basis van uurtarief, vermeld in de offerte, worden verrekend.
3.9 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruik van licht, geluid, audiovisuele
en andere technische middelen, alsmede standaard cursusmateriaal niet in de prijs
begrepen.
 
Artikel 4 PRIJZEN
4.1 Tenzij anders vermeld wordt gewerkt met dagdeelprijzen.
4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: exclusief B.T.W., invoerrechten,
andere belastingen, heffingen en rechten, vermeld in Nederlandse valuta (euro); eventuele
koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken dat door factoren
die buiten onze verantwoordelijkheid liggen en/of door thans nog onbekende feiten de
kostenraming zal worden overschreden, zullen wij zo spoedig mogelijk nader overleg plegen
met de opdrachtgever om tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze
werkzaamheden te komen.
 
Artikel 5a ANNULERING Acteursdagdelen
In geval van annulering/wijziging door zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in rekening worden gebracht:
- Bij annulering van meer dan 4 weken voorafgaand aan opdracht brengen wij geen kosten in
rekening.
- Bij annulering/wijziging binnen de 4 weken voorafgaande aan de geplande dag van
aanvang 50% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of
opdrachtbevestiging genoemde bedrag.
- Bij annulering/wijziging binnen de 2 weken voorafgaande aan de geplande dag van
aanvang 100% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of
opdrachtbevestiging genoemde bedrag.
Bij een wijziging van de trainingslocatie en/of trainer worden de bijbehorende
kilometerkosten in rekening gebracht.
Het wijzigen van begin- en eindtijd is kosteloos zolang het binnen hetzelfde dagdeel valt.
 
Artikel 5b ANNULERING Trainersdagdelen
In geval van annulering/wijziging door zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in rekening worden gebracht:
- Bij annulering van meer dan 8 weken voorafgaand aan opdracht brengen wij geen kosten in
rekening.
- Bij annulering/wijziging binnen de 8 weken voorafgaande aan de geplande dag van
aanvang 50% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of
opdrachtbevestiging genoemde bedrag.
- Bij annulering/wijziging binnen de 4 weken voorafgaande aan de geplande dag van
aanvang 100% van het totaal van het in de door ons uitgebrachte offerte of
opdrachtbevestiging genoemde bedrag.
Bij een wijziging van de trainingslocatie en/of trainer worden de bijbehorende
kilometerkosten in rekening gebracht.
Het wijzigen van begin- en eindtijd is kosteloos zolang het binnen hetzelfde dagdeel valt.
 
Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN
6.1 De duur van de aan ons te verlenen opdracht wordt op basis van vooraf gekregen
projectinformatie in aanbieding van onze diensten vermeld. Wij gaan daarbij uit van de te
verwachte kwaliteit van de door de opdrachtgever toe te leveren gegevens, alsmede van de
per opdracht vooraf nader aan te geven inzet van tijd en werkzaamheden van de zijde van
de opdrachtgever en/of diens gemachtigde(n), bij gebreke hiervan wordt gehandeld conform
het gestelde in artikel 3 lid 7.
6.2 Aan de eerste, globale inventarisatie ten behoeve van een offerte zijn geen kosten
verbonden, mits dit onderzoek binnen 1 uur kan worden afgerond.
6.3 Onderzoek dat langere tijd vergt zal tevoren worden begroot en in een offerte worden
vermeld.
 
Artikel 7 DIENSTVERLENING
7.1 De term dienstverlening omvat het ter beschikking stellen door ons van gekwalificeerde
acteurs aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen
tarief per dagdeel op een door de wederpartij te bepalen plaats, onder andere ten behoeve
van onderzoek, verzorgen van presentaties, ondersteunen en verzorgen van trainingen en
workshops en werving- en selectieprocedures.
7.2 De minimale duur van een opdracht is een dagdeel, bestaande uit 4 uren, tenzij anders is
overeengekomen.
7.3 Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende acteurs gekwalificeerd zijn in
overeenstemming met de soort en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.
7.4 Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende acteurs beschikbaar zijn op de plaatsen
gedurende de tijd als is overeengekomen met de wederpartij, behoudens incidentele
afwezigheid wegens dringende redenen, zoals: plotselinge ziekte van de betreffende
medewerker of diens partner, bevalling van de medewerker of diens partner, plotseling
overlijden van een gezins-of familielid.
7.5 De opdracht zal worden uitgevoerd door gekwalificeerde acteurs, tenzij expliciet met
wederpartij is overeengekomen dat slechts de in de offerte vermelde medewerkers zullen
worden ingezet. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn voor of
tijdens de opdrachtuitvoering wijzigingen aan te brengen in de projectbemanning, dan zullen
wij dit doen na overleg met de opdrachtgever.
7.6 Indien daartoe aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van beide partijen,
zullen wij één of meerdere leden van de ter beschikking gestelde acteurs vervangen door
voor de wederpartij aanvaardbare andere medewerkster(s).
7.7 De wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking en inlichtingen verschaffen die wij
noodzakelijk of nuttig achten om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
Tevens zal de wederpartij aan ons toegang verlenen gedurende de overeengekomen
werktijden tot de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben voor de adequate uitvoering van
hetgeen is overeengekomen.
7.8 Wij zullen alle maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of
namens de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen., waaronder het
daartoe instrueren van de door ons in te zetten medewerkers. Wij zullen zodanig gegevens
en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan derden kenbaar
maken. De wederpartij dient in te staan voor de juistheid van aan Crux Creaties. verstrekte
inlichtingen.
7.9 Inlichtingen mogen worden verstrekt aan de door Crux Creaties. ingeschakelde derden.
 
Artikel 8 OVERMACHT
8.1 Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor ons zal onder meer sprake zijn
van overmacht indien blijkt dat een in te zetten medewerker minder dan 24 uur voor het
begin van de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is.
8.2 Indien de overmacht van de tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van
de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert
zich niet meer voordoet.
8.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een
regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten.
Als de overmachtsituatie langer dan 6 maanden duurt, moet een regeling worden getroffen.
8.4 Blijvende overmacht zal leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
8.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarna
onmiddellijk in kennis te stellen.
 
Artikel 9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 Alle spelsituaties, sketches, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, beeld- en
geluidmateriaal, en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomt
vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom.
9.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij
verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften
of beschermde rechten van derden en vrijwaart ons van eventuele aanspraken terzake van
derden.
 
Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer aanvaardt slechts op de volgende wijze aansprakelijkheid voor de schade
die een gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis:
In het geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, van haar bestuurders dan wel
(leidinggevende) ondergeschikten en ter beschikking gesteld personeel is opdrachtnemer
niet aansprakelijk;
In het geval van een niet aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming (overmacht) is
opdrachtnemer niet aansprakelijk
In de overige gevallen aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid in het geval de
aansprakelijkheid door haar verzekering is gedekt tot het door de verzekeraar uitgekeerde
bedrag; Wij sluiten een adequate WA-verzekering af voor onszelf en voor de door ons in te
zetten acteurs. Iedere vergoeding wegens eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de
aansprakelijkheidsverzekering
In alle overige gevallen waarin de aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt,
aanvaardt de opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot in het totaal een bedrag met een
maximum van € 4.500,--. De som van de bedragen waartoe opdrachtnemer
aansprakelijkheid aanvaardt indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat conform sub
10c en de in de vorige zin genoemde gevallen zal nimmer meer bedragen dan € 4.500,--.
 
Artikel 11 CONCURRENTIE DOOR ACTEURS
11.1 De acteurs die namens Crux Creaties. werken zijn allen gebonden aan een beding van non-concurrentie.
11.2 Het is de wederpartij, gelet op 11.1., verboden om -behoudens onze voorafgaande
schriftelijke toestemming- op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van een
acteur(s), adviseur(s, trainer(s) waarvan de wederpartij weet, of redelijkerwijs kan
weten dat die in onze dienst is/zijn (geweest).
11.3 Handelt de wederpartij in strijd met één of meer bepalingen van dit artikel, dan verbeurt
deze een direct opeisbare boete van € 25.000,-- voor elke dag dat hij in overtreding is. Dit
laat onverlet dat wij de volledige schade kunnen verhalen op de wederpartij.
11.4 De wederpartij verbindt zich om, indien een acteur, adviseur, trainer zich tot
hem wendt met visitekaartjes, reclamemateriaal (niet van Het Crux Creaties.), of op enige andere
wijze tracht reclame te maken voor zichzelf, dit direct aan ons te melden.
 
Artikel 12 RECLAMES
12.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons
rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben
bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
12.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen
8 dagen na factuurdatum, behoudens het bepaalde in artikel 3.3..
12.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door
ons in behandeling genomen.
12.4 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de
betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is
afgewikkeld.
 
Artikel 13 BETALING
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden zonder
enige korting middels storting binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze
bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt. Verrekening met enige vordering die de wederpartij op gebruiker heeft of meent
te hebben is niet mogelijk.
13.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij rente en kosten op grond van artikel 14
verschuldigd. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening
van deze rente en eventuele kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
13.3 De overeenkomst met de wederpartij wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door
beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Ook behouden wij ons recht op vergoeding
van kosten, schade en rente.
 
Artikel 14 RENTE EN KOSTEN
14.1 Indien betaling niet binnen de in art.13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rente van 1% per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
14.2 Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en
procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te
boven gaan, met een minimum van € 35,--.
 
Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 GESCHILLEN
16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde
rechter te Amsterdam.
16.2 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door mediation te laten beslechten, in welk
geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft
alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke
rechter uit te spreken.
16.3 Ingeval het geschil beslecht wordt door mediation, zullen drie scheidslieden
rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt
aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds
benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium
komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan
in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
Crux Creaties
Peter Berkhout & Sara Wolvenne
info@cruxcreaties.nl
Telefoon (024) 848 42 46
 
Adres
Jan de Wittstraat 71
6512 EH Nijmegen
 
KvK 54299209
BTW 851248263B01
IBAN NL90 TRIO 0197 7621 15
BIC TRIONL2U

Deel deze pagina

Of kopiƫer de onderstaande link:

×